Podávanie prihlášok
do 31. mája 2020

Prečo študovať u nás

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity v Žiline je etablovanou fakultou uznávanou doma aj v zahraničí. Svedčia o tom nezávislé hodnotenia, ako aj záujem študentov, zamestnávateľov a partnerov. Osobitosť našej fakulty spočíva predovšetkým v kombinácii študijných programov, ktoré na jednom mieste ponúkajú špičkové vzdelanie v odbore informatiky, počítačového inžinierstva a manažmentu. Kombinácia uvedených oblastí vzdelávania a výskumu podporená zanietenými a kompetentnými odborníkmi vytvára predpoklady, ktoré zabezpečujú udržateľný úspech našej fakulty.

Absolventi fakulty sa nachádzajú vo firmách po celom svete. Výraznou výhodou FRI je variabilita štúdia, pretože okrem povinných predmetov si ostatné predmety vyberá študent sám a to zo všetkých študijných odborov – informatika, manažment a počítačové inžinierstvo.

Komunita, ktorú na fakulte vytvárajú členovia študentskej aj zamestnaneckej časti akademickej obce, je schopná využívať prednosti moderných prístupov k riadeniu s podporou informačných technológií. To sa prejavuje nielen vo formovaní študijných programov, ale aj v samotnom riadení fakulty. FRI tradične pestuje kultúru náročnosti a medzi odbornou verejnosťou je známa kvalitou svojich produktov, ktorými sú výstupy z riešenia výskumných projektov, študijné programy a najmä jej absolventi. Počas akademického roka sú na fakulte konané tradičné a veľmi populárne podujatia ako: FRIfest, FRIples a FRIpunč, ktoré dávajú štúdiu ďalší až rodinný rozmer.

Budúca generácia IT špecialistov sa úspešne formuje v Žiline, v meste, kde sídli Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Práve v meste na Považí si založilo svoje firmy a rozbehlo úspešné IT projekty mnoho absolventov tejto fakulty. Silnú a populárnu komunitu majú „na svedomí“ vďaka tomu, že súdržnosťou, skvelými nápadmi a nadšením pre IT sféru prilákali aj mnohých investorov a IT gigantov hľadajúcich šikovných informatikov.

Budúcim vysokoškolákom poskytuje Fakulta riadenia a informatiky možnosť študovať atraktívne a zároveň žiadané programy. V bakalárskom stupni študijné programy informatika, počítačové inžinierstvo a manažment. V inžinierskom stupni študijné programy informačné systémy, inteligentné informačné systémy, aplikované sieťové inžinierstvo, počítačové inžinierstvo a informačný manažment.

Pridaj sa k úspešnému tímu FRI

Absolventi stredných škôl majú možnosť na Fakulte riadenia a informatiky študovať v súčasnosti najžiadanejšie odbory (z pohľadu trhu práce). Hoci je štúdium na fakulte náročné, vložené úsilie je náležite odmenené. V prvom rade, zaručené je okamžité uplatnenie na trhu práce (98 %, zdroj: profesia.sk) a adekvátne finančné ohodnotenie na pracovisku (plat výrazne vyšší ako priemer v SR). V naposledy zverejnenom rebríčku fakúlt VŠ, podľa príjmov ich absolventov, obsadila Fakulta riadenia a informatiky 9. miesto v celoslovenskom meradle a 1. miesto medzi mimobratislavskými fakultami (1 593 EUR, zdroj: Sociálna poisťovňa). Najväčšou hodnotou, ktorú študent počas štúdia získa, je však členstvo v prestížnej FRI komunite vysoko žiadanej u zamestnávateľov. Táto komunita sa vyznačuje troma hlavnými charakteristickými vlastnosťami, a to zábava/humor, hrdosť/rešpekt, a aktivita (FRI= Fun, Respect, Iniciative).