Podávanie prihlášok
do 31. mája 2020

Ponúkané bakalárske študijné programy

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) ponúka v akademickom roku 2021/2022 tieto akreditované bakalárske študijné programy:

Študijný program Forma štúdia Akademický titul Dĺžka štúdia v rokoch Plánovaný počet prijatých uchádzačov
Informatika Denná Bc. 3 280
Informatika a riadenie Denná Bc. 3 100
Informačné a sieťové technológie Denná Bc. 3 100
Manažment Denná/Externá Bc. 3/4 100/20
Počítačové inžinierstvo Denná Bc. 3 80

Informatika

Absolventi študijného programu Informatika získajú základné poznatky z informatiky. Budú schopní pracovať so softvérom informačných systémov podnikov, podieľať sa na jeho tvorbe a realizácii, získajú znalosti z podnikania. Typické uplatnenie absolventov je vo všetkých priemyselných odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére a ako samostatní podnikatelia. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí ovládajú výpočtovú techniku a vedia uplatniť moderné informačné technológie, vytvára predpoklady pre ďalší kvalifikačný rast v oblasti informatiky v rámci inžinierskeho štúdia.

Manažment

Absolvent študijného programu Manažment nadobudne kľúčové poznatky, zručnosti a kompetencie v oblasti manažérskych disciplín. Dokáže sa úspešne uplatniť ako vedúci zamestnanec (manažér) nižšej aj strednej úrovne riadenia výrobnej i nevýrobnej organizácie. Stane sa kvalifikovaným odborníkom schopným analyzovať existujúce problémy v systémoch riadenia organizácií, pripraveným tvorivo navrhovať ich riešenia, disponovaným skvalitňovať a optimalizovať procesy v organizácii s cieľom vytvárať nové hodnoty a dosahovať synergie a strategické konkurenčné výhody.

Informatika a riadenie

Študijný program informatika a riadenie v sebe vhodne kombinuje znalosti z oboch oblastí. Jeho výhodou je možnosť špecializácie po prvom roku štúdia. Na základe tvojich preferencií sa môžeš rozhodnúť venovať viac informatike alebo viac oblasti riadenia podnikov s využitím moderných informačných technológií. Staň sa s nami úspešným IT špecialistom, programátorom, IT manažérom, vývojárom mobilných aplikácií, testerom, vedúcim projektových tímov, správcom počítačových sietí, analytikom informačných systémov, tím lídrom, programátorom webových aplikácií, či IT konzultantom.

Informačné a sieťové technológie

Získaj poznatky z oblasti architektúr počítačových systémov, obvodových riešení, pevných a bezdrôtových sietí, bezpečnosti a zabezpečenia počítačovej komunikácie, princípov a správy operačných systémov a riešení virtualizácie, všeobecných aj špeciálnych techník programovania. Ovládaj nielen aktuálne technológie, ale buď pripravený rýchlo sa adaptovať na novovznikajúce technológie. Výhodou tohto študijného programu je možnosť profilovať sa do jedného z dvoch ponúkaných zameraní: sieťové technológie alebo informačné technológie.

Počítačové inžinierstvo

Absolvent študijného programu Počítačové inžinierstvo je pripravený pokračovať v inžinierskom štúdiu, alebo sa uplatniť v podnikoch a inštitúciách pri projektovaní, nasadzovaní, prevádzke, údržbe a inovácii počítačových systémov, prostriedkov komunikačnej techniky, priemyselnej automatizácie, meracej a diagnostickej techniky a podobne. Uplatní sa pri vývoji číslicových systémov na báze mikropočítačov a programovateľných obvodov, čo mu umožňuje pracovať tiež na pozícii vývojového pracovníka, konštruktéra, prípadne technológa.